Monthly Archives: Ağustos 2011

Kur’an-ı Kerim;Yasin-i Şerif ve Salavat-ı Şerife Hatimlerinden Sonra Okunacak Dua

Standard

Elhamdülillahi rabbil alemiyn. Vessâlatü vesselamü alâ rasülinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmeiyn.
Vafü annâ vağfirlena verhamnâ ente Mevlana ve ente erhamürrahımin.
Vafü  annâ vağfirlena verhamnâ ente Mevlana ve ente ekramül ekramin.
Vafü annâ vağfirlena verhamnâ ente mevlana ente erhamürrahımin.

Ey bütün mükevvenâtı yaradan, mevcudâdı yoktan vareden, canlılara hayat veren, tüm mahlûkâtı rızıklandıran, âlemleri terbiye edip, kemâle erdiren, darda kalana yetişen, dua edene icâbet eden, günahlarına pişman olup tevbe edenleri bağışlayan ,kulunun dua ve niyazından hoşnut olan Rabbim

İşte günahkâr ellerimizi açarak, senin huzur-i maneviyyene geldik. Bizleri rahmet ve mağfiret kapından eli boş çevirme. Yüce divanına durduk, bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık, kapına geldik.

Ey istediğini istediğine veren, istediği zaman alma kudretinin sahibi olan yüce Allahım! işte günahkar ellerimizi açarak, huzuru ilahiyyene geldik. Bizim günahlarımızı “ve inneke leale hulugın azim” rutbesinin sahibi olan habibin Hazreti Muhammed (s.a.v) için, geceleri göz yaşı döken aşıklar hakkı için, cümlemizin günahlarını affı mağfiret eyleyip, mağfirun zümresine ilhak eyle yarabbi !

Ey İnsanları toplayan Allah’ım, Ümmeti Muhammedi hidayet nurun üzere cem eyle, topla, Ey İnsanları toplayan! Ümmet-i Muhammede ve Ümmet-i Muhammed’in evlâdını hidayet nuruna topla ve son nefes dahil cemîsine kamil bir iman nasip eyleyip çene kapamayı nasip eyle Ya Rabbi !

Allah’ım bize zahiri, Batıni, gizli, aşikar nimet ihsan eyle. Ey kavî, dâim, Bize akıl, ilim, nur, feyz ver. Hay ve Bâki olan Allah’ım Bizi affet, bizi bağışla bize merhamet eyle Sen Mevlâ’mızsın ve erhamürrahiminsin.

Yâ Rabbi!
Şu okumuş olduğumuz Kur’an-ı Kerim Yasin-i Şerif ve salavat-ı şerife Hatimlerimizden hâsıl olan sevabı evvelen bizzât, Hace-i kainât, hulasa-i mevcudat nûr-ul mevcüdât, hakkında, (Levlâke levlâke lemâ halaktü’l-eflâk) şanında ise, Esteıyzübillâh, (Ve mâ erselnâke illâ rahmeten li’l-âlemîn) buyurulan ve el an Medine-i Münevvere’de hayat-i maneviyye ile hayy olan, dertlerimizin dermanı, gönüllerimizin sultanı, başımızın baş tâcı, Sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz Hazretlerinin mübarek, mutahher, aziz, lâtif, pâk, ruh-i şeriflerine, hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi!

Hâsıl olan sevebı, âli ezvacı tahirat Ashab-ı Guzin, tâbiîn, tebe-i tâbiîn, eimme-i müctehidîn,  rızvanüllahi aleyhim ecmein hazeratının, müfessirîn, muhaddisîn, ulema-i âmilîn, suleha-i salihîn ve Silsile-i Sâdât-ı Kiramımızın ruhlarına, ve bil cümle turuku aliyyeden cerayen eden meşeyuhu ikram ve üstazinel ikram hazaratının  ruhlarının makamlarına ayrı ayrı hediye eyledik taltıf eyle Yarabbi.
Ve yine bundan hasıl olan sevabı ruhlarımıza, ruhlarımızın makamına, babalarımızın, annelerimizin, dedemizin, geçmişlerimizin ve akraba-i taallukatımızın ruhlarına vasıl eyle. Ve bilhassa ümmet-i Muhammed’in hidayetine ve ümmeti Muhammed’in evlâdının hidâyetine vesile kıl! Müminlerin sıkıntılarının kalkmasına nimet-i islamin inkisafina, hidayetden nasibi olanlarin  ankari bir zaman içinde hidayetine vesile eyle

Ya Rabbi
Evlatlarımızı hakkı hak olarak bilen, Hazreti Kur’ana uyan, Rasûlünü rehber ve önder tanıyıan, Sırat-ı müstakîm üzere yaşıyan, ibadetlerini ihlasla ifâ eden, Ahlak-ı hâmideyle muttasıf, mukaddesata sahip çıkan, biz bu fani dünyadan bekâ âlemine göç ettikten sonra bizi hayır dua ile anan ve bizleri Fatihasız ve duasız bırakmıyan evlatlar olmalarını nasip eyle.

Yâ Erhamerrâhımîn! Yaptığımız hatimler yüzü suyu hürmetine Ümmet-i Muhammed’in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle Ya Rabbi!

Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Rabbim!
Gaffar, Settar, Rahman ve Rahim  merhametinle kabul eyle. Bu dualarımızı Mekke-i Mükerremede,
medine-i münevverede Kabe-i Muazzamada ve sair biladi islamiyyelerde yapıla dualar hürmetine ve içinde bulunduğumuz Muharrem-i Şerîf hürmetine kabul eyle ya Rabbi.
Amin Amin Amin

Sübhâne rabbike rabbi’l-izzeti amma yasifûn ve selâm ün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-Alemin…

Ama Sessiz…

Standard

Sabahı Olmayan Gecelerden Bir Gün Daha, Ama Sessiz, Umutsuz, Duygusuz
Bakıyorum Bulamıyorum Kendime Ait Bir Yer O Koskoca Gecelerde
Sessizlik İçinde Yalınayak Yürümeyi Öğrenmeliyim Bu Zifiri Karanlık Sokaklarda
Umutlarımıda Bırakacak Tek Bir Işık, Duygularımı Sesimi Duyacak Tek Bir Şey
Ağlasam Tek Bir Damla Gözyaşımı Hissedecek Yok Kimse.
Umutları, Sessiz Olan Çığlıklar, Duygular
ARKASINA BAKMADAN ELVEDA DEMELİİ…