Monthly Archives: Ağustos 2011

Kur’an-ı Kerim;Yasin-i Şerif ve Salavat-ı Şerife Hatimlerinden Sonra Okunacak Dua

Standard

Elhamdülillahi rabbil alemiyn. Vessâlatü vesselamü alâ rasülinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmeiyn.
Vafü annâ vağfirlena verhamnâ ente Mevlana ve ente erhamürrahımin.
Vafü  annâ vağfirlena verhamnâ ente Mevlana ve ente ekramül ekramin.
Vafü annâ vağfirlena verhamnâ ente mevlana ente erhamürrahımin.

Ey bütün mükevvenâtı yaradan, mevcudâdı yoktan vareden, canlılara hayat veren, tüm mahlûkâtı rızıklandıran, âlemleri terbiye edip, kemâle erdiren, darda kalana yetişen, dua edene icâbet eden, günahlarına pişman olup tevbe edenleri bağışlayan ,kulunun dua ve niyazından hoşnut olan Rabbim

İşte günahkâr ellerimizi açarak, senin huzur-i maneviyyene geldik. Bizleri rahmet ve mağfiret kapından eli boş çevirme. Yüce divanına durduk, bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık, kapına geldik.

Ey istediğini istediğine veren, istediği zaman alma kudretinin sahibi olan yüce Allahım! işte günahkar ellerimizi açarak, huzuru ilahiyyene geldik. Bizim günahlarımızı “ve inneke leale hulugın azim” rutbesinin sahibi olan habibin Hazreti Muhammed (s.a.v) için, geceleri göz yaşı döken aşıklar hakkı için, cümlemizin günahlarını affı mağfiret eyleyip, mağfirun zümresine ilhak eyle yarabbi !

Ey İnsanları toplayan Allah’ım, Ümmeti Muhammedi hidayet nurun üzere cem eyle, topla, Ey İnsanları toplayan! Ümmet-i Muhammede ve Ümmet-i Muhammed’in evlâdını hidayet nuruna topla ve son nefes dahil cemîsine kamil bir iman nasip eyleyip çene kapamayı nasip eyle Ya Rabbi !

Allah’ım bize zahiri, Batıni, gizli, aşikar nimet ihsan eyle. Ey kavî, dâim, Bize akıl, ilim, nur, feyz ver. Hay ve Bâki olan Allah’ım Bizi affet, bizi bağışla bize merhamet eyle Sen Mevlâ’mızsın ve erhamürrahiminsin.

Yâ Rabbi!
Şu okumuş olduğumuz Kur’an-ı Kerim Yasin-i Şerif ve salavat-ı şerife Hatimlerimizden hâsıl olan sevabı evvelen bizzât, Hace-i kainât, hulasa-i mevcudat nûr-ul mevcüdât, hakkında, (Levlâke levlâke lemâ halaktü’l-eflâk) şanında ise, Esteıyzübillâh, (Ve mâ erselnâke illâ rahmeten li’l-âlemîn) buyurulan ve el an Medine-i Münevvere’de hayat-i maneviyye ile hayy olan, dertlerimizin dermanı, gönüllerimizin sultanı, başımızın baş tâcı, Sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz Hazretlerinin mübarek, mutahher, aziz, lâtif, pâk, ruh-i şeriflerine, hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi!

Hâsıl olan sevebı, âli ezvacı tahirat Ashab-ı Guzin, tâbiîn, tebe-i tâbiîn, eimme-i müctehidîn,  rızvanüllahi aleyhim ecmein hazeratının, müfessirîn, muhaddisîn, ulema-i âmilîn, suleha-i salihîn ve Silsile-i Sâdât-ı Kiramımızın ruhlarına, ve bil cümle turuku aliyyeden cerayen eden meşeyuhu ikram ve üstazinel ikram hazaratının  ruhlarının makamlarına ayrı ayrı hediye eyledik taltıf eyle Yarabbi.
Ve yine bundan hasıl olan sevabı ruhlarımıza, ruhlarımızın makamına, babalarımızın, annelerimizin, dedemizin, geçmişlerimizin ve akraba-i taallukatımızın ruhlarına vasıl eyle. Ve bilhassa ümmet-i Muhammed’in hidayetine ve ümmeti Muhammed’in evlâdının hidâyetine vesile kıl! Müminlerin sıkıntılarının kalkmasına nimet-i islamin inkisafina, hidayetden nasibi olanlarin  ankari bir zaman içinde hidayetine vesile eyle

Ya Rabbi
Evlatlarımızı hakkı hak olarak bilen, Hazreti Kur’ana uyan, Rasûlünü rehber ve önder tanıyıan, Sırat-ı müstakîm üzere yaşıyan, ibadetlerini ihlasla ifâ eden, Ahlak-ı hâmideyle muttasıf, mukaddesata sahip çıkan, biz bu fani dünyadan bekâ âlemine göç ettikten sonra bizi hayır dua ile anan ve bizleri Fatihasız ve duasız bırakmıyan evlatlar olmalarını nasip eyle.

Yâ Erhamerrâhımîn! Yaptığımız hatimler yüzü suyu hürmetine Ümmet-i Muhammed’in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle Ya Rabbi!

Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Rabbim!
Gaffar, Settar, Rahman ve Rahim  merhametinle kabul eyle. Bu dualarımızı Mekke-i Mükerremede,
medine-i münevverede Kabe-i Muazzamada ve sair biladi islamiyyelerde yapıla dualar hürmetine ve içinde bulunduğumuz Muharrem-i Şerîf hürmetine kabul eyle ya Rabbi.
Amin Amin Amin

Sübhâne rabbike rabbi’l-izzeti amma yasifûn ve selâm ün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-Alemin…

Ama Sessiz…

Standard

Sabahı Olmayan Gecelerden Bir Gün Daha, Ama Sessiz, Umutsuz, Duygusuz
Bakıyorum Bulamıyorum Kendime Ait Bir Yer O Koskoca Gecelerde
Sessizlik İçinde Yalınayak Yürümeyi Öğrenmeliyim Bu Zifiri Karanlık Sokaklarda
Umutlarımıda Bırakacak Tek Bir Işık, Duygularımı Sesimi Duyacak Tek Bir Şey
Ağlasam Tek Bir Damla Gözyaşımı Hissedecek Yok Kimse.
Umutları, Sessiz Olan Çığlıklar, Duygular
ARKASINA BAKMADAN ELVEDA DEMELİİ…

Aşk… Yanan Teninde Üşüyen Yürektir…

Standard

 
Sevgide fedakarlık yolunu bulamayanları
Asla gönül kapınızdan içeri sokmayın.
Hz.Mevlana
her adımın acıyacak gözlerinde…yüreğine çiviler saplanacak her yürüyüşünde…ellerin yumruk yumruk kapanacak acıdan,gözlerinden demir kokan sıcak ağlamalar damlayacak ; yinede durmayacaksın,durmak istemeyeceksin,yürümek zorunda hissedeceksin kalbini ve canın acıya acıya adım atacaksın o zaman…
 
Yada canını acıta acıta söküp atacaksın onu…her adımında aynı eski hatıralar ile aynı acılara sızılara dalıp, yüreğine kendi ellerinle çiviler saplayacaksın ; çünkü her adımında , ayağının altındaki o acının yokluğunu farkedeceksin..ve sevdiğine giden o sızılı adımlarında yürüdüğün yollarda ayağının altında hissedemediğin o acıları özleyeceksin…
 
Ve bu söküp atılan nasırlı sevdanda bu yokluk ,nasıl daha büyük bir acı olarak alev alacak yüreğinde hiç anlamayacaksın…Aşk; topuklarından etine kadar işlemiş bir nasırdır
 
…doğru…
yangın yangın alevlerin içinde yanıp kıvranırken tenin yar’a bakarken , içinde ta derinlerde bilmediğin bir zirvesinden göklerin , ruhuna karların düşmesidir…ellerin cayır cayır yanarken avuçlarının üşümesidir aşk…
 
Yanan teninde üşüyen yürektir …

Allah’la aldatanlara ALDANANLARDAN etme!

Standard

 

Allah’ım!Beni Allah’la aldatanlardan eyleme!
 
Allah’la aldatanlara ALDANANLARDAN etme!
 
Şeytanın eylemlerimizi süslemesine izin verme!
 
Şeytanın süslediği eylemlerimize izin verme!
Bana Hz.Adem’in tevbesini,Hz.Nuh’un direncini ver!Hz.İbrahim’in imanını,Hz.İsmail’in teslimitetini ver!Hz.Yakub’un dirayetini,Hz.Yusufun iffetini ver!Hz.Musa’nın celadetini,Hz.Harun’un sadakatini ver!Hz.Davud’un sadasını,Hz.Süleyman’ın gayretini ver!Hz.Eyyub’un sabrını,Hz.Lokman’ın hikmetini ver!Hz.Zekeriyya’nın hizmetini,Hz.Yahya’nın şahadetini ver!Hz.Meryem’in adanmışlığını,Hz.İsa’nın safiyetini ver!
 
Ve Hz.Muhammed(s.a.v)’in muhabbetini ver
Ya Rabb!
Allah’ım,ellerimi bırakma!
Bırakma bizi!
Tut elimizi!
 
AMİN…AMİN.AMİN.

Mir’at-ı Muhammed’den Mevla görünür daim”

Standard

Ey Nefsim!
Feryadı,Figanı Bırak. Nedir Bu Dilindeki “AH”.Feryadın Dilinde Zikir Olsun.
Bilmez misin
Rabbin El-Fettah.
 
Sivadan kalbini pâk et,Gönül mir’at-ı Rahman’dır.( Kalbini günahlardan temizle çünkü gönül Rahman’ın aynasıdır.)kişi hem gönül aynasını temiz tutmalı ki başkalarına ayna olsun. Hem de gönül aynası tertemiz olanları kendine dost edinmeli ki kendi hatalarını görsün.

Aynanın önünden binlerce insan geçer. Güzeli çirkini sağlamı sakatı geçer ama aynada iz bırakmaz.

Dünyanın her türlü olayları başınızdan geçse bile sizin gönül aynanızda iz bırakmamasına dikkat ediniz. “Allah var keder yok” deyiniz.

“Mümin mümini aynasıdır” hadisindeki ikinci “ mümin” Allah (c.c.)’ın esmaül hüsnasından olan “Mümin”dir demişler. Yani mümin mümin olan Allah’ın aynasıdır. (Ebu Davud K. Edeb Bab fi’n-nasihat hadis 4918).

“Âyinedir bu âlem her şey Hak ile kâim

Mir’at-ı Muhammed’den Mevla görünür daim”

Kendine iyi bak çünkü sen alemlerin özüsün, varlıkların göz bebeği olan insansın…