Peygamber Efendimizin Soyağacı

Standard

 

Babası Abdullah , Annesi Amine Hatundur.

ZEVCELERİ;

Hatice ,Aişe ,Hafsa, Zeynep binti Caşh , Ümmü Seleme , Safiyye , Ümmü Habibe, Meymune , Sevde ve Cüveyriye (r a)

CARİYELERİ;

 Mariye , oğlu İbrahim in annesi , Reyhane , Zeyneb Binti Caşhın bağışladığı bir cariye , bir savaştan Ona düşen güzel bir cariye.

ÇOCUKLARI;

 Kasım , Zeynep , Rukiye, Ümmü Gülsüm , Fatıma , Abdullah ve İbrahim , ( İbrahim hariç hepsi Hz Hatice r a nındır.

AMCALARI;

Hz Hamza , Abbas , Ebu Talib , (adı Abdü menaftır) Ebu Leheb (adı Abdüluzza dır) Zubeyr, Abdulkabe , Muvakım , Dırar , Kusem , Muğıre , (lakabı : Haceldir ) Gaydak (adı Musabdır _ Nevfel olduğuda söylenmiştir) Avvam . { bunlardan yanalız Hamza ve Hz Abbas( r a ) Müslüman olmuştur.}[Amcalarının en yaşlısı Haris , en küçüğü Hz Abbas (r a) dır]

HALALARI ;

 Safiyye, (Zübeyr Bin Avvam’ın annesidir) Atike , Berra , Erva , Ümeyme , Ümmü Hakim el Beyza {bunlardan Safiyye ve Erva Müslüman olmuştur.}

TEYZELERİ ;

 Erva, Berre , Ümeyye , Ümmü Hakim ,

ANNEANNESİ;

Abdul Uzza kızı Berre , Berrenin annesi Esed kızı Ümmü Habib onun annesi de Avf kızı Berre dir. Böylece soy ağacı uzar gider.

BABAANNESİ;

 Amr kızı Fatma dır . Amr babası Aid , Aidin babası İmran , onun ki de Mahzundur.

 Böylece soy ağacı gider.

 

Bütün kaynakların ittifakla belirttikleri, Kâinatın Efendisinin yirminci dedesine kadar uzanan neseb silsilesi de şöyledir:


“Muhammed (a.s.m.), Abdullah, Abdülmuttalib (asıl ismi Şeybe), Hâşim, Abd-i Menâf (Muğîre), Kusay, Kilab, Mürre, Kâb, Lüeyy, Galib, Fihr (Kureyş), Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike (Amir), İlyas, Mudar, Nizar, Maad, Adnan.” 1
Annesinin nesebi de şöyledir: Vehb, Abdümenâf, Zühre, Kilâb, Mürre… Görüldüğü üzere her iki tarafın nesebi Kilâb’da birleşmektedir.


İşte, Fahr-i Kâinat Efendimizin büyük dedeleri bu zâtlardı. Herbirinin zürriyeti çoğalmış ve herbiri pekçok cemaatların reisi ve birçok kabile ve aşîretlerin dedesi ve babası olmuşlardır.
Ancak, ne vakit birinin iki oğlu olsa veya bir kabile iki kola ayrılsa, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)in soyu en şerefli ve en hayırlı olan tarafta bulunur ve her asırda onun büyük dedesi kim ise, yüzünde parlayan müstesnâ nûrdan bilinirdi.

Yirminci Dededen Sonraki Neseb Çizgisi
Neseb âlimlerince, Peygamber Efendimizin yirminci dedesi olan Adnan’ın Hz. İbrâhim’in neslinden olduğu ittifakla kabul edilmektedir. Adnan ile İbrâhim (a.s.) arasında uzun bir zaman mesafesi vardır. Bir kısım neseb âlimleri arada kırk batın (göbek) bulunduğunu belirtirler. Buna göre aradaki zaman biriminin ne kadar uzun olduğunu az çok tasavvur etmek mümkündür.


Bu sebeple, Resûl-i Ekrem Efendimizin yirminci dedesi Adnan’dan Hz. İbrâhim’e kadar olan ikinci kademe neseb silsilesi, basamak basamak tesbit edilememiştir. Bazı neseb âlimleri Peygamber Efendimizin nesebini yedi, bazısı da dokuz göbekte Hz. İsmâil’e bağlarlar. Bu, haliyle arada birçok basamakların atlandığını ortaya koyar.

Adnan’dan Hz. İbrâhim’e Kadar Olan Nesep Çizgisi
Bazı âlimler, Peygamber Efendimizin, Adnan’dan Hz. İbrâhim’e kadar olan ikinci kademe neseb silsilesini şöyle sıralarlar:
Adnan, Udd (veya Udad), Mukavvim, Nahur (veya Sârih), Teyrah, Ya’rub, Yeşcub, Nabit, İsmâil (a.s.), İbrâhim (a.s.)
Ayrıca, İbn-i İshâk, bundan sonra da, Resûl-i Ekrem Efendimizin neseb silsilesini tâ Âdem’e (a.s.) kadar götürür. Ancak belirtelim ki, diğer kaynaklar bu silsile üzerinde ittifak etmiş değillerdir.

1. Sîre, 1/1-3; Tabakât, 1/55-56; Ensâbü’l-Eşraf, 1012 vd; Taberî, 2/172-180
Kainat’ ın Efendisi (ASM), Salih Suruç

Peygamberimiz’in (s.a.v.) meşhur olan dedeleri hangileridir?

Şüphesiz, Kâinâtın Efendisinin nurunu alnında bir İlâhi emânet olarak taşıyan atalarının tamamı hakkında fazla bir bilgimiz yoktur. Atalarından en çok bilgi sahibi olduklarımız ise, zaman bakımından en yakın olanlarıdır. Burada onların hayat ve şahsiyetlerine kısa bir göz atmak yerinde olacaktır.

 

Kusay


Peygamber Efendimizin, asıl ismi Zeyd olan dördüncü kuşaktaki dedesi Kusay, mühim bir şahsiyetti. Kendisinin sadece Zühre adında bir erkek kardeşi vardı.
Hz. Âdem’den beri devam edip gelen nur-u Ahmedî’yi alnında taşıma şerefi, bu iki kardeşten Kusay’a ihsan edilmişti. Büyük oğul olduğu için, âilenin reisliği vazifesi de kendisine verilmişti. Küçüklüğünden beri kabiliyetiyle dikkatleri üzerinde toplayan Kusay, büyüyünce Mekke’nin ileri gelen şahsiyetlerinden biri oldu. Teşkilâtçılığı, idareciliği, adaletli kararları ile kısa zamanda Mekke halkı arasında büyük bir itimad kazandı. Bu sebeple Mekke’nin idaresi ona verildi. Mekke’yi ilk defa mahallelere o böldü; her kabileyi, kendilerine ayırdığı mahallelere o yerleştirdi. Mekke’nin en mühim işleri onun evinde görüşülüp karara bağlanırdı. Kâbe’nin perdedarlığı, hacıların su ihtiyacının karşılanması, onların ağırlanması, savaşa giderken bayrak dikme ve Mekke meclisini idare etme gibi mühim işler, ona emânet edilmişti. Kâbe’nin karşısında ve kapısı Kâbe’ye bakan ilk ev onun için inşâ edilmişti. Bu ev, Mekke’nin bir nevi hükümet binası veya içinde Mekke Şehir Devletinin her türlü iş ve meselelerinin görüşüldüğü bir parlamento idi. Kusay’ın bu konağı tarihte “Dârü’n-Nedve” ismiyle şöhret bulmuş ve Hicretten yarım asır sonrasına kadar da muhafaza edilmiştir.

Kusay, Mekke’de istisnasız herkes tarafından sevilir, sayılırdı. Alnında taşıdığı Fahr-i Kâinat Efendimize ait nuru, onu bütün Mekke halkının sevgilisi ve can dostu haline getirmişti.
Yaşlanınca, âdetleri üzere âile reisliği vazifesini en büyük oğlu Abdüddâr’a teslim etti ve “Sevgili oğlum! Seni bu kavme reis tâyin ediyorum” dedi.
Ne var ki, Abdüddâr, bu büyük vazifeyi yürütecek kabiliyete sahip değildi. Hayatı boyunca da babasının yerini dolduramadı. Çünkü, Fahr-i Kâinat Efendimizin kudsî nuru onun değil, küçük kardeşi Abd-i Menâf’ın alnında parlıyordu. Onun da dört oğlu vardı: Hâşim, Abdüşşems, Muttalip ve Nevfel.

Hâşim
Hâşim, Resûl-i Ekrem Efendimizin ikinci kuşaktan dedesidir.
Mekke’nin ileri gelen eşrafından olan Hâşim, ticâretle uğraşırdı.
Peygamberimiz (s.a.v.)in doğum vakti yaklaştığı için nur-u Muhammedî onun alnında daha haşmetli bir surette parlıyordu. Ayrıca birçok üstün faziletleri de üzerinde taşırdı.


Son derece cömertti. Bir kıtlık yılında Mekke’de ekmek bulunmaz olmuştu. O, Şam’dan getirdiği has buğday unundan bembeyaz ekmekler yaptırmış, bir çok develer ve koyunlar kestirmiş, ekmek, et ve etsuyu (tirit) ile bütün Mekke halkına büyük bir ziyafet çekmişti.


Hâşim, üstün seciyeli, kabiliyetli, dirayetli, cömert, faziletli ve herkes tarafından sevilen, sayılan yüksek bir şahsiyetin sahibi olduğu için ismi, ailesine ve soyuna ad olmuştur. Bu sebeple Fahr-i Kâinat Efendimizin de arasında bulundukları bu yüce soya, kendilerinden sonra “Haşimîler” denilmiştir.


Hâşim’in dört erkek çocuğu olmuştu: Şeybe (Abdülmuttalib), Esed, Ebû Sayfî ve Nadle. 1
Hâşim’in nesli erkek çocuklarından Şeybe ile Esed’den devam etmiştir. Şeybe, Resûl-i Ekrem Efendimizin birinci kuşaktaki dedesidir. Esed ise Hz. Ali’nin annesi Fâtıma’nın dayısıdır.
Ne var ki, Esed sulbünden dünyaya gelen Huneyn de zürriyet bırakmayınca, bütün Haşimîler sadece Abdülmuttaliboğulları kolundan gelerek çoğalmış ve yeryüzüne dağılmışlardır. 2

 

Şeybe (Abdülmuttalib)
Peygamber Efendimizin birinci kuşaktaki dedesidir. Doğuştan ak saçlı olduğundan kendisine “Şeybe” ismini vermişlerdi. Abdülmuttalib onun lâkabıdır. O daha çok bu lâkabla şöhret bulmuş ve anılmıştır.
Bu lâkabı alışının hikâyesi şöyle anlatılır:


Şeybe küçüklüğünde Medine’de dayılarının yanında kalıyordu. Bir gün mahalle arkadaşları diğer çocuklarla Medine’de bir meydanda ok atışı yapıyorlardı. Bütün çocuklar arasında, alnında parlayan Kâinatın Efendisine ait nur sebebiyle rahatlıkla farkediliyordu. Çocukların bu yarışmasını seyretmek için büyüklerden bir kalabalık da orada toplanmış bulunuyordu.
Ok atma sırası Şeybe’ye gelmişti. Okunu yayına yerleştirdi. Kendinden emin bir tavırla yayını gerdi. Bir an nefesini kesip yayını salıverdi. Yaydan fırlayan ok, hedefe tam isabet etmişti. Herkes hayranlık dolu bakışlarla kendisine bakarken, o ise bu başarıdan duyduğu sevinç ve heyecanı şu sözlerle dile getiriyordu:


“Ben, Hâşim’in oğluyum. Ben, (Bethâ) Beyinin oğluyum. Okum elbette hedefini bulur.”
Seyre gelen büyükler Şeybe’nin bu övücü sözlerini duydular. Haris bin Abd-i Menâfoğullarından biri yanına yaklaştı ve sorup sual ederek onun Hâşim’in oğlu olduğunu öğrendi. Mekke’ye dönüşünde bu adam, durumu amcası Muttalib’e anlattı ve böylesine kabiliyetli ve zeki bir çocuğun yabancı ilde bırakılmasının doğru olmayacağını belirtti.
Muttalib bu haber üzerine derhal Medine’ye vardı. Şeybe’yi alarak Mekke’ye getirdi. Muttalib terkisinde yeğeni Şeybe ile Mekke sokaklarına girerken sordular:

 

“Bu çocuk kim?”
Göz değmesinden korkan Muttalib’in ağzından, “Kölemdir” sözü çıktı.
Evine gelince karısı Hâtice de kendisine aynı soruyu yöneltti. Yine cevabı “Kölemdir” oldu.
Ertesi günü amcasının kendisine aldığı güzel elbiselerle Mekke sokaklarında dolaşmaya başlayınca, herkes onun kim olduğunu merak etmeye ve sormaya başladı. Bilenler, “Abdülmuttalib” (Muttalib’in kölesi)” diye cevap veriyorlardı. Her ne kadar kim olduğu sonradan ortaya çıktıysa da, ismi, o günden sonra “Abdü’l-Muttalib” (Muttalib’in kölesi) olarak kaldı. 3

 

Tabakat, 1/75-80
2. A.g.e., 1/79-80
3. A.g.e., 1/82-83

 

www.sorularlaislamiyet.com

147 responses »

 1. çok iyi insanlar varrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 2. Peygamber efendimizin soyağacı mı berbat.Allahtan korkun yanış olanı düzelseniz bizde öğrensek sizinde bir faydanız olurdu kanısındayım.
  Berbat diye nitelendirmek daha fazla hayra geçerdiniz ya neyse.
  birçok forumda gördüm aynı soyağacını yanlış olduğunu ilk duydum.

 3. Amcalarının isimlrinin hepsi yazılmamış Apduşems in çocuklarının ismi yazılmamış daha tetay lütfen insanları yanıltmayın bilmiyorsanız hiç yazmayın

 4. sizin gibi insanlar için bişey yapmamak lazım aslında fenr
  berbat dediğin resmin üstünde mubarek isimler var saygısız

  Allah razi olsun kardesş.

 5. cok iyi ama agaclı falan olsaydı daha iyi olcaktı hocamıs bole istemedi bisten annem de iyi olmuş diyor daha bekleriz yhane ole seyler sizden …:) 😉

 6. abi ellerine sağlık emeğe saygılarım arkadaşlar boyle hayırlı işlere hepimiz vesile olalım

  süper olmuş ellerinize sağlık…!!!!!

 7. bu bilgi gerçekten çok işime yaradı kuran dersimi yapmama yardımcı oldu çok saolun çok düşüncelisin allah razı olsun allah tuttuğunu altın etsin..haydi çocuklar allaha emanet olun…

 8. yarın bu bilgileri arkadaşlarımla paylaşıcam çok teşekkür ederim peygamber ifendimiz hakkında çok şey öğrendimmm.. bayy

 9. Gonul tecellegah olduktan sonra Goze negerek goze be dostum
  sukut lehcesini bildikten sonra Soze negerek soze be dostum
  offf yoruma negerek Rasulumun adi geciyor sozu ediliyorsa edendende diyendende sevendende sevdirendende Allah razi olsun….

 10. GONUL tecelligah olduktan sonra
  olum vuslat ise hayat iskence
  Goze ne gerek goze be dostum
  Sukut lehcesini bildikten sonra
  Soze ne gerek soze be dostum
  offfff…KONU Rasulu ekberse yoruma negerek soze ne hacet peygamberimizi sevenlere sevdirenlere Allah razi olsun

 11. cok guzel olmus gercekten kardeslerim bize cok lazim boyle bisi ALLAH RAZI OLSUN

 12. berbet olmuş.ben HZ.ALİ’NİN OĞLU SEYYİD BİLAL’İN TORUNUYUM…BİRAZ DÜZGÜN YAPSAYDINIZ SEVİNİRDİM…

 13. DÜZELTME!!!KUSURA BAKMAYIN SEYYİD BİLAL HZ.ALİ’NİN TORUNUDUR.HZ.HÜSEYİNİN OĞLUDUR…ÖZÜR DİLERİM

 14. çok güzel olmuş ama bu soyu tablo haline getirseydik çok güzel oyurdu ancak yinede allah razı olsun

 15. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 16. çokk güzel harikaa bayıldım güzel olmuş hz. peygamberimizin ailesini aradıgım gibi buldum ellerinize sağlık

 17. şuberbat diyen niye öyle demiş yanlışmı acaba yanlışsa doğrusunu yapın ödev veriyolar bulamıyoz çok bilmişler sizi

 18. nnnniye eksik yazdınız askalsın yazıyordum iyi ki başka yerlerede baktım

  berbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat

 19. ya çok mütiş bişey olmuş begenmeyenler carpılcaklar o zaman yazabilceklermi bakalım böle seyler…

  e copk tesekkür allah hepinizden razı olsun!!!!!(cekemiyenler içinnn))):):):):)

 20. ALLAH CC HERKESE BÖYLE YAŞAMAYI VE PEYGAMBERİMİZİN YOLUNDA YÜRÜMEYİ NASİP ETSİN DOGRU YOLDAN AYIRMASIN

 21. bilgilerinizi paylaştınız allah razı olsun devamını beklerim allaha emanet olun

 22. Emeği geçen herkese teşekkürler. lütfen yorumlarınızda kötü sözler kullanmayın arkadaşlar bu sayfa için ‘berbat ‘kelimesini kullanmak gerçekten çok yakışıksız. yanlış yada eksik gördüğünüz şeyleri belirtmenin yolu bu olamalı Rabbim affetsin

 23. ya performans ödewimdi allah razı olsun bunu koyana yaa 100 alacağım!!!!!!!!!!!!!!!!!:) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 24. bence güzeeelll ama biraz daha açıklamalı olsaydı daha iii olurdu ama yinede güzell yani fena değil ama belkide daha güzel olabilirdi

 25. çooooooooooooooooooooooooook teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeşeeeeeeeeeeeeeeeeeeküüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeedeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

 26. işte bu kadar peygamberimizle ilgili her şey var. en önemlisi çok bilgi vermiş . çok güzel bunu yaz yaz bitmez ama yazıcıyla çıkartırsan biter.

 27. allah razı olsun bu siteyi yapana ççok işime yaradıvalla . sizin için bir kaç dua yani sure kevser suresi:inna atayna kelkever fesalli lirabbüke venhar ina şanü eke hüvel ebter. fatıha:elhamdü lillahi rabbi alemin erahmanirrahim maliki yevmüddin iyyake nabüdü ve iyyake nestain ihdinas sıratel müstakim sıratellezine en’amte aleyhim,gayril mağdübü aleyhim veladdallin AMİN.

 28. harika idi çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkk güzel harika

 29. FEBELİ GERİ ZEKALI HARIC PEYGAMBERIMIZIN SOY AGACI MUKEMMEL OLMUS ALLAH RAZIOLSUN

 30. lütfen herşey açık ve net yazılsın kimse yanlış ve eksik kalmasın teşekkürler

 31. allah yanlış düşünenleri yoluna cevirsin ne biçim insanlar var bu sitenin kurucusuna sonsuz tşkkürlerrr insanlar ne söylediklerinin farkında deiller haklısın mavi kardeş

 32. millet kuşkulanmayın benim babam imam hepsi doğru eksik var ama doğrular :):D

 33. gerçekten eskiden Mekke de çok iyi insanlar varmış. Keşke bu zamanlarda yani şimdiki zamandada bu kalbi temiz,şefkatli , iyi insanlar olsa bu TÜRKİYE bu hale gelmezdi ama çok güzel yazmışsının süper yani tebrikler 🙂 🙂 🙂 🙂 .) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 34. her ne olursa olsun allah razı olsun kardeşim çok güzel dilerim devamı gelir bizleri aydınlatın.

 35. ALLAH’ın selamı hepımızın üzerine olsun.Bu yorumu yazmadan önce soy ağacının altındakı bılgılerı okudum ve yazanlardan ALLAH (c.c) razı olsun çok guzel olmuş ama soy ağacına YANLIŞ,BERBAT,GEREKSİZ gibi kelimeler kullanmak kesınlıkle nahoş şeylerdır sadece soy ağacı resmınde eksıklık var teknık hızmet ekıbıde İNŞALLAH onları düzeltirler.

 36. Kardeşler herkes ödev için mi ziyaret eder bu siteyi?…:/ biraz da kendimiz için ziyaret etsek ya….! Yazık.. gerçekten yazık……

 37. sude Diyor ki (...........................................................................................) on said:

  fenr ve onun gibi yazanlar yanlış söylüyo çoğu kişi benimle aynı düşüncede mesela ulaş da yanlış şeyler söylemiş bu siteyi kurandan allah razı olsun.

 38. süper ödevler için okumak için bukarda yeter adamlar elinden geleni yapıyo helal vallah benim gibi düşünmeyen varsa hz.peygamber’lede dalga geçiyosunuz şuan beğenmeyen var gelsin valla döverim

 39. çok teşekkür ediyorumözellikle performans görevi için yaradı böyle siteleri es geçmemek lazım

 40. bu site çok güzel din kültürü performans ödevimi yaparken bu siteden yararlandım ben bu siteyi çok beğeniyorum

 41. çok güzelmiş ubarek isimler var

  hz. ALLAH busiteyi hazırlayanlardan razı olsun

 42. bu site bilgiler ve soy ağacı çok güzel olmuş bravoooo çok işime yaradı tam istediğim gizi : ) : D

 43. ben birşey soracaktım siteyi hazırlayana peygamber efendimizin halen soyu devam ediyormu yani adıyaman menzilden bahsediyorlar gercekten acaba o peygamber efendimizin soyundanmı geliyor lütfen cvp alayım

 44. Teşekkürler…Yorum yapanlara bile teşekkürler ama küfür kullananlar dışında.Tabi büyük teşekkürlerim bunları yapanlara hazırlayanlara ve düzenleyenlere.Çok işime yaradı ve yaramaya devam edecek.Ödevim yoktu,sadece merak etmiştim.Bunu iyi öğrenenlere tebrikler.Böyle başka yazınız varsa bu yazıdaki gibi seve seve okurum.Tüm İslam dünyasına sevgilerim ve saygılarımla…

 45. ya burdakiler hep yorum yazmış ama gerçekten güzel bir siteymiş
  😀 😀 😀 🙂 🙂

 46. süpeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Buna berbat diyen ALLAH’ dan (c.c.) korksun

 47. Çok İyi OLmuş Çok Yrarı Oldu Bana Ellerinize Sağlık

  kötü olmuş dienler orda güzel isimler var peygamber efendimizin ailesi var elinize sağlık 🙂 🙂 ❤

 48. Kötü de değil çok iyi de değil. Orta işte ama yine de saolun emek var ……. 😉

 49. ben Ebu Talip’in 92.göbekten torunuyum,Hatice ninemin Ali adında bir abisi kaybolmuş onu arıyoruz.

 50. işte peygabere efedimizin aile si bukadr büyük bi aileler işte

 51. güzel bi sitede benim işime yaramaz anlatabiliyomuyum?????????? ayy şu yorum yapanlara söylüyorum acayip banelsiniz!!!!!!!!:):):)

 52. swmek güzel bişey diyenlere söylüyorum yanlızca hayatınızı birleştireceğiniz insanı sewin boş boş konuşmuyom yaşadım tüm bunları:(

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s